Kullanıcı Sözleşmesi

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde CVanaliz.com Aydınlatma Metni

BSKYH OÜ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İlgili kişi olarak gerek web sitemiz üzerinden ve gerekse başvuru formu üzerinden Şirket veya Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler aracılığıyla tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, BSKYH OÜ. şirketi kapsamında sizlerle iletişime geçerek, tanıtım, kampanya ve yine projeye ilişkin tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgilerin iletilmesi amacıyla işlenmektedir.

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da proje kapsamında tarafınızla yukarıda belirtilen amaç ve süreyle sınırlı olarak ve ayrıca talebinizin sona erdiğinin tarafınızca Şirket’e bildirilmesine kadar geçen süre boyunca muhafaza edilebilir.

Belirtmek gerekir ki; Şirket, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresine kadar veya talebinizin sona erdiğinin tarafınızca Şirket’e bildirilmesine kadar geçen süre boyunca muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya proje kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi talebinizin sona erdiğinin tarafınızca Şirket’e bildirilmesine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirket, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 1. Adınız, soyadınız,
 2. Mesleğiniz,
 3. İş tecrübeleri,
 4. Edindiği sertifikalar,
 5. Referans bilgileri (İsim soy isim, iletişim, adres)
 6. E-mail adresiniz,
 7. Telefon numaranız (mobil, ev, iş),
 8. Adresiniz,
 9. Medeni hali,
 10. Çocuk sayısı,
 11. Müşterilerin taleplerinin yerine getirilmesini temin edebilmek ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla paylaşılması lazım gelen her türlü bilgi ve belge…

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde BSKYH OÜ. .Şirketi ile iletişime geçebilirsiniz. BSKYH OÜ. Şirketi’ne ilişkin iletişim bilgileri, işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda BSKYH OÜ. Şirketi, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan                         : BSKYH OÜ.

Posta Adresi               : Artur Lind Building Sepapaja 6, 11415 Tallinn, Estonya

E-posta adresi            : contact@blueskyholder.com

HİZMET SÖZLEŞMESİ

www.cvanaliz.com (SİTE ADI) (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır.)’dan hizmet alan kullanıcılar, aşağıdaki sözleşmeyi okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

1- Taraflar

 • İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır) ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar, kullanıcı ile Site’den hizmet alan Kullanıcı arasında, site tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları, Kullanıcı Sözleşmesi’nın, Site’nın bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
 • Site’yi ziyaret edip hizmet alarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2- Tanımlamalar

İşbu sözleşme metni içerisinde;

2.1. www.cvanaliz.com. (Sitenin adı)

2.2. Kullanıcı :  Site’de sunulan cv analiz hizmetinden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

2.4. Site : www.cvanaliz.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi,

2.5. Hizmet: Site üzerinden sunulan cv analiz hizmetini,

2.6. Online Ödeme Sistemi: Hizmet alan ve hizmet veren arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ve hizmet verenin ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde sağlanan hizmeti,

2.7. Mücbir Sebep: Doğal afet, pandemi, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak ve hukuken de kabul edilebilir olayları,

2.8. Sözleşme Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

3- Konu ve Amaç

3.1. Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan cv analiz hizmetinin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı sözleşmesinin kapsamı, kullanıcı sözleşmesi ile Site içerisinde yer alan, kullanıma ve hizmetlere ilişkin olarak www.cvanaliz.com tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi ifadelerdir.

3.3. Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma ve hizmetlere ilişkin olarak www.cvanaliz.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4- Hizmet Kullanımı Şartları

4.1. Kullanıcı olarak siteden faydalanmak için kararlaştırılan ödemenin Kullanıcı tarafından yapılması gerekmektedir.

5-  Hak Ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) Kullanıcı, Site’nın hizmetlerinden faydalanırken ve Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Site’den her ne isim altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Site, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kullanıcıların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir.

www.cvanaliz.com’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 1. a) Kullanıcı, www.cvanaliz.com hizmetinin hiçbir aşamasında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli fiil, davranış ve sözlerde bulunamaz.

b) Her Kullanıcı, www.cvanaliz.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.cvanaliz.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. …, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 1. c) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.cvanaliz.com’nın, www.cvanaliz.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. …, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

d) Kullanıcılar Site’de sunulacak cv analiz hizmetlerinden istifade etmek için öncelikle,  cv dosyasını paylaşmak suretiyle kişisel bilgilerini girecek; Site, işbu dosyayı kabul edip onayladıktan sonra kullanıcılara gönderilecek olan ödeme bilgileri doğrultusunda, ödeme gerçekleştirildikten sonra, sözleşme konusu hizmet ifa edilecektir. Cv analiz işleminin tamamlanması akabinde kullanıcı, e mail ve sms yöntemi ile bilgilendirilecektir.

 1. e) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nın Site’nın mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 2. f) …, Kullanıcıları’na kendi insiyatifleri doğrultusunda, www.cvanaliz.com tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mail veyahut mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır.

5.2. www.cvanaliz.com’nın Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) Hizmet alanların hizmet bedellerini ödedikleri durumlarda www.cvanaliz.com, Hizmet Alanlar tarafından talep edilse dahi takdirde ücret iadesi yapmayacaktır.
 2. b) www.cvanaliz.com, Site’de sunulan her türlü hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. .., bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel dahi vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, www.cvanaliz.com’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.cvanaliz.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.
 3. c) www.cvanaliz.com Site üzerinden, www.cvanaliz.com’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle www.cvanaliz.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında cvanaliz.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 4. d) www.cvanaliz.com, Site’de sağlanan Hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 5. e) www.cvanaliz.com, kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nın işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site’nın genel kurallarına ve/veya genel ahlak kuralları ile yasal mevzuata aykırı ve www.cvanaliz.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.cvanaliz.com, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın siteye erişimini geçici veya sürekli olarak engelleyebilir.
 6. f) www.cvanaliz.com, site üzerinden sunulan hizmetin hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine ve işbu sözleşmeye uygun bir şekilde verilmesini sağlamak için kullanıcıların site üzerindeki her türlü faaliyetini denetler. Hizmetin ifasının herhangi bir aşamasında tarafların birbirlerine veyahut …’na yönelik hukuka, işbu sözleşmeye, genel ahlak ve adaba aykırı; müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde; www.cvanaliz.com tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın siteye erişimini geçici veya sürekli olarak engelleyebilir. Bu noktada www.cvanaliz.com’nın konuyu şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirmekten başka sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. g) www.cvanaliz.com, mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Sitenin kullanımına ilişkin olarak www.cvanaliz.com herhangi ücret ödememektedirler. Dolayısıyla satın alınmış, kazanılmış hakka dönüşmüş olan hizmetler haricinde, sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunma hak ve yetkisine sahip değillerdir.

h) Kullanıcılar ve www.cvanaliz.com hukuken birbirinden bağımsız ve ayrı taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nın onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 1. ı) www.cvanaliz.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

i) www.cvanaliz.com.; sitenin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Site veyahut üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

 1. j) www.cvanaliz.com, Site’de sunulan cv analiz hizmeti, görsel ve yazılı içerik ile bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm unsurların ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 2. g) Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, www.cvanaliz.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.cvanaliz.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için ..’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
 3. h) www.cvanaliz.com, sunulan cv analiz hizmetinin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 4. k) Hizmetlerimiz için fiyatlar, şartlar ve koşullar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hizmeti (veya herhangi bir bölümünü veya içeriğini) herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Hizmetin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, fiyat değişikliği, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı Site’nin Kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğu bulunmamaktadır.

6- Sözleşmenin Feshi

 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Sözleşme’de belirtilen cvanaliz.com’nın fesih hak ve yetkisinin olduğu haller saklı kalmak üzere, Kullanıcı Siteden hizmet aldığı sürece yürürlükte olup taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

7- Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Hususlar

7.1 İşbu Sözleşme Estonya kanunlarına ve mevzuatına tabidir.

7.2 Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta kendi aralarında sulhen çözülememesi halinde; bu uyuşmazlıkların çözümü için Estonya mahkemeleri münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


English

Clarification Text

CVanaliz.com Clarification Text within the Framework of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698

BSKYH OÜ. As the (“Company”), we attach great importance to the processing and storage of your personal data in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“Law”). In this context, we would like to inform you about our personal data collection, processing purposes, methods and your rights arising from the Law.

Personal Data Collection Method and Legal Reason

Your personal data that you share with us, as the relevant person, through our website and through the application form, through the Company or real or legal persons who process data on behalf of the Company, within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in the 5th and 6th articles of the Law No. 6698. It can be processed for the purposes specified in the text.

Processing and Purposes of Personal Data

Your collected personal data, BSKYH OÜ. It is processed for the purpose of communicating with you within the scope of the company and conveying the information you have requested from us regarding the promotion, campaign and the project.

As a company, your personal data, which we have obtained within the scope of your consent as the data controller and within the framework of the legality reasons set forth in Articles 5/2 and 6/3 of the Law No. 6698, can be obtained, recorded, stored, stored, changed, updated, in whole or in part, They can be periodically checked, rearranged, classified, for the period required for the purpose for which they are processed or for the period stipulated in the relevant law, or for the period customary to be processed, or within the scope of the project, limited to the above-mentioned purpose and period, and you also inform the Company that your request has ended. may be retained for the period until notification.

It should be noted that; The Company will collect your personal data in accordance with the law and the rules of honesty, accurately and, when necessary, within the framework of current, specific, clear and legitimate purposes, in connection with the purpose for which they are processed, limited and measured, as stipulated in the relevant legislation or necessary for the purpose for which they are processed, or until the final end of the project or upon your request. It operates by keeping it for the period until you notify the Company of its termination. Unless expressly stated in the Law, your personal data will be processed for the duration of the existence of the valid reason and purpose for storing the data, or for the time that is customary to be processed, or until you notify the Company that your request to be contacted within the scope of the project has ended, and the purpose and reason for the processing disappears. or expires, it will be deleted, destroyed or anonymized.

Your Processed Personal Data

As stated above, the company records and processes certain personal data belonging to you. In this context, the following may be included among the data processed by the Company regarding you.

Your name and your surname,
Your job,
Work experiences,
Certifications obtained,
Reference information (Name, surname, contact, address)
Your email adress,
Your phone number (mobile, home, work),
your address,
marital status,
Number of children,
All kinds of information and documents that need to be shared in order to ensure that the demands of the customers are fulfilled and to provide better service.

Rights of Personal Data Owner

Data owners pursuant to Article 11 of the Law,

Learning whether personal data is processed or not,
If personal data has been processed, requesting information about it,
Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the purpose,
Knowing the third parties to whom personal data is transferred at home or abroad,
Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,
Requesting the deletion or destruction of personal data in the event that the reasons requiring it to be processed disappear despite the fact that it has been processed in accordance with the provisions of the law and other relevant laws, and requesting the notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,
Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
In the event that personal data is damaged due to unlawful processing, it has the right to demand the compensation of the damage. If you want to use your rights in question, BSKYH OÜ. You can contact the company. BSKYH OÜ. Company’s contact information is presented to your attention at the end of this clarification text. In this context, BSKYH OÜ. If the personal data owner exercises his rights listed in Article 11 of the Law, the Company will fulfill the relevant requests.

You can contact us regarding your opinions, suggestions and requests.

Company Name         : BSKYH OÜ.

Postal Address           : Artur Lind Building Sepapaja 6, 11415 Tallinn, Estonia

Email address            : contact@blueskyholder.com

SERVICE AGREEMENT

Users who receive service from www.cvanaliz.com (SITE NAME) (hereinafter referred to as “SITE”) are deemed to have read, understood, accepted and declared the following agreement.

1- Parties

This Agreement and the User Agreement (hereinafter referred to as the ‘User Agreement’) consisting of annexes that are an integral part of this agreement and other rules on the Website, the terms and conditions of the services offered by the site between the user and the User receiving service from the Site, and The rules regarding the use of the Website are regulated at the time of approval of the User Agreement by the User in the electronic environment where the Website is located.
By visiting the site and receiving service, you accept, declare and undertake that you have read the entire User Agreement, fully understand its content and approve all its provisions.

2- Definitions

Within the text of this contract;

2.1. www.cvanaliz.com. (name of site)

2.2. User :  The natural or legal person who benefits from the CV analysis service offered on the Site, under the conditions specified in this User Agreement,

2.4. Site : The website consisting of the domain name www.cvanaliz.com and the sub-domains connected to this domain name,

2.5. Service: CV analysis service offered on the site,

2.6. Online Payment System: For the payment of the payment part of the sales contract concluded between the service recipient and the service provider and the fees that the service provider is liable to pay, under the terms and conditions set forth in this Agreement, by means of credit card, debit card, banks, the User Agreement The service provided under the conditions specified in

2.7. Force Majeure:  Including, but not limited to, natural disasters, pandemics, riots, wars, strikes, communication problems, infrastructure and internet failures, power cuts and bad weather conditions, beyond the relevant party’s reasonable control and which cannot be avoided or avoided despite showing due diligence and legally acceptable events,

2.8. Agreement means the User Agreement.

3- Subject and Purpose

3.1. The subject of the User Agreement is the determination of the CV analysis service offered on the Site, the terms of benefiting from these services, and the rights and obligations of the parties.

3.2. The scope of the user agreement is the user agreement and all kinds of warnings, texts and explanations made by www.cvanaliz.com regarding use and services within the Site.

3.3. By accepting the terms of the User Agreement, you also agree that you will act in accordance with all kinds of statements made by www.cvanaliz.com regarding the use and services available on the Site.

4- Terms of Service Use

4.1. In order to benefit from the site as a user, the agreed payment must be made by the User.

5-  Rights and Obligations

5.1. User’s Rights and Obligations

a) The user shall act in accordance with all the conditions in the user agreement, the rules specified in the relevant parts of the Site and all applicable legislation, while using the services of the Site and performing any action related to the services on the Site, accepts, declares and undertakes that he/she understands and approves the rules.
b) The User accepts, declares and undertakes that in accordance with the provisions of the Privacy Policy together with the provisions of the mandatory legislation in force or in case of alleged violation of the rights of other Users and third parties, no compensation can be claimed from the Site under any name.
d) Users accept, declare and undertake that the information and content provided by them within the Site are correct and in compliance with the law. The site is not obliged to check the accuracy and up-to-dateness of the information in question. Responsibility for damages incurred by users or third parties due to incorrect or incomplete information belongs to the relevant User.

Those who benefit from the services offered by www.cvanaliz.com and those who use the Site can only transact on the Site for lawful purposes. The legal and criminal responsibility of the users in every transaction and action they take within the Site belongs to them.

a) At any stage of the www.cvanaliz.com service, the user may not engage in acts, behaviors or words that are against the law, general morality, public order or have a political content.

b) Each User may use the pictures, texts, visual and audio images, video clips, files, databases, catalogs and It accepts, declares and undertakes that it will not reproduce, copy, distribute, process the lists, and will not compete directly and/or indirectly with www.cvanaliz.com, either by these actions or by other means. … cannot be held responsible in any way, directly and/or indirectly, for the damages incurred or to be incurred by third parties due to the activities of the Users on the Site in violation of the provisions of the User Agreement and/or the law.

c) www.cvanaliz.com, employees or managers of www.cvanaliz.com are not responsible for the services provided and the content published on the Site by third parties, including users. The commitment of the accuracy and legality of the information, content, visual and audio images provided and published by any third party is entirely the responsibility of the persons who perform these actions. … does not undertake or guarantee the security, accuracy and legality of the services and content provided by third parties, including users.

d) Users will first enter their personal information by sharing the CV file in order to benefit from the CV analysis services to be offered on the Site; After the site accepts and approves this file, in line with the payment information to be sent to the users, the contractual service will be performed after the payment is made. After the CV analysis process is completed, the user will be informed by e-mail and sms method.

e) Users accept, declare and undertake that this User Agreement will be valid in any medium where the Site operates, including the mobile environment.
f) …, allows its Users to receive promotional and information mails or messages to be made by www.cvanaliz.com in line with their own initiative.

5.2. Rights and Obligations of www.cvanaliz.com

a) In cases where the service users pay the service fees, www.cvanaliz.com will not refund the fee even if requested by the Service Users.
b) www.cvanaliz.com reserves the right to close and delete all kinds of services and content offered on the Site to third parties at any time. .. may use this right without giving any notice or giving any notice. Users must immediately make changes and/or corrections requested by www.cvanaliz.com. The damages, legal and penal responsibilities that arise or may arise due to the failure to fulfill the change and/or correction requests requested by www.cvanaliz.com by the Users, belong entirely to the Users.
c) www.cvanaliz.com may give ‘links’ to third party vendors, providers and other websites and/or portals, files or content that are not under the control of www.cvanaliz.com. These ‘links’ may be provided by Users or by www.cvanaliz.com for ease of reference only and do not constitute any kind of representation or guarantee for the purpose of supporting the website or the person who operates the site, or the website or the information it contains. cvanaliz.com has no responsibility for the portals, websites, files and content accessed through the ‘links’ on the site, the services or products offered from the portals or websites accessed through these ‘links’ or their content.

d) www.cvanaliz.com does not act as a mediator or arbitrator in disputes arising between Users regarding the Services provided on the Site.
e) www.cvanaliz.com is accepted by www.cvanaliz.com, which takes place between users through the site and is against the operation of the Site and / or the User Agreement and / or the general rules of the Site and / or general moral rules and legal legislation. it can scan the necessary content and / or message in order to detect the messages and / or content that is not possible, and remove the detected messages and / or content from access at any time and in any way; www.cvanaliz.com may warn the User who created this message and/or content in writing and/or temporarily or permanently block the User’s access to the site.
f) www.cvanaliz.com monitors all activities of the users on the site in order to ensure that the service offered on the site is provided in accordance with the law, general morality, public order and this contract. At any stage of the performance of the service, against the law, this contract, general morality and morality of the parties towards each other or …; if he makes any obscene or politically explicit words, behaviors or actions; www.cvanaliz.com may remove the messages and/or content it detects from access at any time and in any way; may warn the User who created this message and/or content in writing and/or temporarily or permanently block the User’s access to the site. At this point, www.cvanaliz.com’s complaint, criminal complaint, etc. It has no responsibility other than to transfer it to the judicial units by means of other means.
g) www.cvanaliz.com may temporarily suspend the operation of the existing system or stop it completely. Users do not pay any fees to www.cvanaliz.com for the use of the Site. Therefore, they do not have the right and authority to make any demands due to the suspension or suspension of the system, except for the services that have been purchased and turned into vested rights.

h) Users and www.cvanaliz.com are legally independent and separate parties. There is no partnership, agency or employee-employer relationship between them. As a result of the approval and implementation of the User Agreement, no partnership, agency or employee-employer relationship arises.

ı) www.cvanaliz.com may use SMS, e-mail or other technical means to verify the e-mail address, mobile phone number and other information of the Users, if it wishes.

i) www.cvanaliz.com.; does not guarantee that the site will be error-free, uninterrupted and secure, or that the use of the Site or any content, search or link on it will provide specific results.

j) www.cvanaliz.com, CV analysis service offered on the Site, visual and written content and all domain name, logo, graphic, sound, icon, design, text, image, html code, applied sales system, business method and business is the owner or licensee of all elements, including the model, and the intellectual and industrial property rights related thereto, and are under legal protection. Unless otherwise stated, it cannot be used for commercial or personal purposes without permission or reference. It is forbidden for the User to publish any element on this site in any other medium or website, with the exception of his own picture and portfolio.
g) In all cases deemed ‘force majeure’ by law, www.cvanaliz.com is not responsible for late or incomplete performance or non-performance of any of its obligations set forth in this User Agreement. These and similar situations will not be deemed as delay, incomplete performance or non-performance or default for www.cvanaliz.com, or no compensation can be claimed from .. for these situations.
h) www.cvanaliz.com, on issues such as the reliability of the CV analysis service offered, the appropriate and competent to provide the relevant service, the provision of services or timely delivery, safety and error-free, adequacy or reliability of the results to be obtained from the use of the service, or the service quality meeting the expectations. makes no guarantees or commitments.
k) Prices, terms and conditions for our services are subject to change without notice. We reserve the right to change or discontinue the Service (or any part or content of it) at any time without notice. The Site is not responsible for the Users or any third party for any change, price change, suspension or discontinuation of the Service.

6- Termination of Contract

This User Agreement will remain in effect as long as the User receives service from the Site, and will continue to have provisions and consequences between the parties, without prejudice to the termination right and authority of cvanaliz.com specified in the Agreement.

7- Matters Regarding the Settlement of Contractual Disputes

7.1 This Agreement is subject to Estonian laws and regulations.

7.2 In the event that any dispute arising from the implementation and interpretation of this Agreement cannot be settled amicably between the parties; Estonian courts accept and declare that they are exclusively authorized for the resolution of these disputes.